با ما تماس بگیرید ٠٩١٢٥٠٣٤٠٨٨

مصاحبه با هفته نامه پیام ساختمان - مهر ۱۳۹۸

-    حضور واحد پلی یورتان تجارت آفتاب در یازدهمین نمایشگاه دام و طیور شیراز – اردیبهشت ۱۳۹۴

تجارت آفتاب در نمایشگاه داو وطیور شیراز

- حضور واحد پلی یورتان تجارت آفتاب در سیزدهمین نمایشگاه دام و طیور تهران –آبان ۱۳۹۳

-    حضور واحد پلی یورتان تجارت آفتاب در نمایشگاه دام و طیور زنجان – مهر ۱۳۹۳